TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s.


Úvod

Naše služby Technika O zrakových vadách Braillovo písmo Informace a dokumenty Kontakt

Naše služby

Posláním společnosti TyfloCentrum České Budějovice, o.p.s. je prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb usnadnit uživatelům život a pomáhat jim dosáhnout maximální možné míry samostatnosti, nezávislosti na pomoci jiných osob a služeb zejména edukací, vybavením informací či rozvíjením jejich specifických schopností a dovedností, posilováním různých návyků a nácvikem dalších úkonů potřebných pro běžný život.


Dle zákona o sociálních službách máme registrovány tyto sociální služby:

Průvodcovské a předčitatelské služby
Sociální rehabilitaci
Odborné sociální poradenství

Sociální služby jsou určeny osobám v nepříznivé sociální situaci.
Věková hranice osob je od 7 let.
Hlavní cílovou skupinou jsou osoby se zrakovým postižením
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečně kompenzace).

Další cílové skupiny:

osoby s kombinovaným postižením
(osoby s omezením zrakových funkcí bez dostatečné kompenzace a dalším znevýhodněním, které přímo se zrakovými funkcemi nesouvisí, ale prohlubuje ho)

osoby se zdravotním postižením
(osoby se zdravotním znevýhodněním, jehož následkem se mohou tyto osoby ocitnout v nepříznivé sociální situaci, zejména jsou závislí na pomoci jiné osoby)

osoby s jiným zdravotním postižením
(osoby se specifickým znevýhodněním daným zdravotním stavem, který v interakci s přirozeným sociálním prostředím brání účinnému zapojení do společnosti)

senioři
osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu post-produktivního věku, zejména s omezením zrakových funkcí)

Jelikož se v případě zrakového postižení jedná o postižení smyslové, je sociální práce velmi specifická a klade vysoké nároky na soubor odborného i materiálně-technického zajištění. Vzhledem k velkému potenciálu tohoto souboru mohou být tyto služby také využitelné dalšími cílovými skupinami v nepříznivé sociální situaci. Proto se sociální služby společnosti neomezují pouze pro skupinu osob se zrakovým znevýhodněním.

Služby poskyujeme v ambulantní i terénní formě. Aktuální místní a časovou dostupnost sociálních služeb naleznete ZDE.
Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby naleznete: ZDE.
Způsob uzavření smlouvy naleznete: ZDE.
Další dokumenty, vztahující se k poskytování sociálních služeb naleznete: ZDE.

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat osobám se znevýhodněním, jejich rodinným příslušníkům a třetím osobám potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. V oblasti sociálně terapeutické činnosti poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva, psychologie, vzdělávání a navazujících služeb. Dále pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, kontaktu s přirozeným sociálním prostředím a při obstarávání osobních záležitostí znevýhodněných osob.

Poskytujeme bezplatné odborné poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem, optické a optoelektronické pomůcky - tzv. kamerové lupy, speciální elektronika, pomůcky usnadňující orientaci a samostatný pohyb – bílé hole, akustické systémy pro snadnou orientaci, časoměrné pomůcky, indikátory a měřící přístroje s hlasovým výstupem

V případě zájmu o kompenzační pomůcku vystavujeme písemné vyjádření o vhodnosti zvolené pomůcky pro podání žádosti na příspěvek Úřadu práce dle vyhl. 388/2011 Sb. nebo specifikaci pomůcky pro vystavení poukazu na optickou lupu nebo bílou hůl lékařem ("Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku").

Dle zákona o sociálních službách je Odborné sociální poradenství poskytováno zdarma.

Náplní sociální rehabilitace je:
 • nácvik obsluhy běžných zařízení, spotřebičů a nácvik péče o domácnost
     (psaní na počítačové klávesnici, využívání speciálního software)
 • nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, nácvik vlastnoručního podpisu
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

  Sociální rehabilitace pomáhá v době, kdy je celá společnost závislá na informačních technologiích, a pro osoby, které mají nejen zrakové postižení, vzniká velké nebezpečí v podobě ztíženého přístupu k informacím a vzdělání. Nácvik obsluhy speciálních kompenzačních pomůcek a technologií může, nejen smyslově znevýhodněnému uživateli, umožnit neomezený přístup ke vzdělání, informacím a pracovnímu uplatnění. I nevidomý člověk dokáže ovládat osobní počítač a pracovat s Internetem. Může si vyhledávat informace na webových stránkách, posílat e-maily nebo studovat učivo. Naším úkolem je takového člověka naučit využívat speciální kompenzační pomůcky, které nahradí jeho zrak. Při práci s počítačem, který je vybaven hlasovým výstupem, není ani nutno zapínat monitor, protože vše, co by zdravé oko na monitoru vidělo, počítač svému uživateli přečte lidským hlasem nebo zobrazí ve hmatové podobě na elektronickém braillském řádku.
  Nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a jiných dovedností pomáhá ke zmírnění dopadů znevýhodnění a zabraňuje sociální izolaci.

  Dle zákona o sociálních službách je Sociální rehabilitace poskytována zdarma.

 • Průvodcovské a předčitatelské služby zajišťují zprostředkování a tvorbu informací (předčítáním nebo přepisováním do vhodné podoby), kontakt se společenským prostředím (doprovázením), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů.

  V terénní formě je služba využívána na území města České Budějovice k doprovodu k lékaři, na vyšetření do nemocnice, na úřady, instituce, kulturní akce, za nákupy, do center poskytujících sociální služby, žáků do škol. Sociální pracovník pomáhá při orientaci uživatele ve městě, uvnitř budov a v dopravních prostředcích. V případě úředních jednání pomáhá s předčítáním a vyplňováním formulářů. V TyfloCentru je služba realizována digitalizací textů, přepisem a tiskem do bodového písma pro nevidomé uživatele, předčítáním osobní korespondence.

  Nabízíme také digitalizaci a přepis tištěných textů, například učebnic, a následný tisk v Braillově bodovém písmu nebo zvětšeném černotisku. Vyhledáváme informace na Internetu. Naším cílem je zpřístupňování informací nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům včetně vydávání našeho měsíčníku PAPRSEK, který obsahuje základní sociálně-právní a jiné informace. PAPRSEK je vydáván v černotisku, v braillském provedení nebo je zasílán v elektronické podobě.

  Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, §78, jsou Průvodcovské a předčitatelské služby poskytovány za úhradu. Aktuální ceník naleznete ZDE.

  Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory